avatar
Cointime Web3 黑马挖掘机
Web3创作者

Stories By Cointime Web3 黑马挖掘机

BugRap:赏金模式能否成为加密安全问题最优解

BugRap是一个漏洞赏金平台,其旨在通过白帽黑客的技能来探测所提供项目的漏洞,并及时处理潜在的安全风险,从而使项目团队和用户在项目本身感到更加安全。

AI + ZK + Tính năng đa chữ ký + Tự quản lý, liệu ví Echooo có thể chiếm được cảm tình của người dùng không?

Echooo là một ứng dụng ví hợp đồng thông minh phi tập trung, tự quản lý, hỗ trợ nhiều lần ký và phục hồi xã hội. Kiến trúc công nghệ dựa trên AI độc đáo của Echooo, kết hợp với mạng lớp 2 zkSync và cơ chế đa chữ ký, cho phép Echooo giảm đáng kể chi phí giao dịch trong khi vẫn đảm bảo tính bảo mật.

AI+ZK+ Multi-Signature + Self-Custodial, Can Echooo Wallet Win the Users' Hearts?

Echooo is a decentralized, self-custodial smart contract wallet app that supports multiple signings and social recovery.

Legend of Arcadia:GimeFi与可玩性并非天敌

Legend of Arcadia (LOA)是BNB Chain上一款免费的Play2Earn卡牌游戏,其最大的特点在于将传统游戏体验与Web3 GameFi 2. 0概念相结合。

HabitTrade:传统金融与加密金融的并行合规之路

HabitTrade是一个连接Web2和Web3的综合交易平台,其致力于探索一条传统金融与数字货币兼容并行的合规轨迹。

MyShell:随身全天候的AI语言教师

MyShell是一款基于自然语言处理技术的AI智能助手,它也是第一个由Web3和AI技术提供支持的语音聊天机器人平台。凭借着强大的LLM和TTS模型,MyShell可以将与科幻类机器人的开放式对话带入现实。用户可以将它用作口语练习的对象,或仅用作放松的方式,以实现全天候的陪伴。

Cetus:专注于Move生态系统的流动性协议

Cetus是一款DEX和流动性协议,其基于Move生态系统,如Aptos和Sui而构建。Cetus专注于通过构建其集中的流动性协议和一系列附属功能模块,致力于为DeFi用户提供最佳的交易体验和卓越的资金效率,从而满足DeFi用户不断增长而带来的需求扩张。

W3IF开启征程,让基础设施之花开满香港

Web3 Infrastructure Foundation的成立旨在降低个人和企业用户所必须面对的复杂性,并邀请更多的个人和机构参与共同建设Web3基础设施的开放生态。而香港的自由港属性和对Web3的友好监管环境也是基金会成立的重要外在条件。

Metabit:跨越元宇宙世界的Layer 1公链

Metabit是一个具有高TPS、安全,且数据可用性的Layer 1公链,它致力于元宇宙底层基础设施的建设和阶段性落地。

Kepler:科幻背景之下的MMORPG元宇宙世界

Kepler是一款基于第三人称视角的无缝3D地图开放世界游戏,Kepler世界将由玩家组成和驱动。