avatar
Colin Li
Colin Li, Mint Ventures研究员

Stories By Colin Li

加密世界的原生基准利率该如何定义?

基于无风险利率的定价和衍生工具市场会成为市场中创新的重要方向