avatar
ABCDE Capital
A Web3 fund built by builders for builders

Stories By ABCDE Capital

ABCDE: Tại sao chúng tôi dẫn đầu đầu tư vào Particle Network?

Particle Network là một nền tảng phần mềm trung gian dành cho các nhà phát triển Web3 nhằm mục đích nâng cao hiệu quả phát triển của họ và đẩy nhanh việc áp dụng Web3 hàng loạt. Sản phẩm cốt lõi của nó là phần mềm trung gian đăng nhập và ví dựa trên công nghệ MPC-TSS. Người dùng cuối không cần phải ghi nhớ các từ dễ nhớ và sử dụng phí gas, điều này làm giảm đáng kể ngưỡng áp dụng Web3.

ABCDE:我们为什么领投Particle Network?

Particle Network是一个面向Web3的开发平台,旨在提高开发者的开发效率并加速Web3的大规模采用。

ABCDE: Why We Led Invest in Particle Network?

Particle Network is a middleware platform for Web3 developers that aims to enhance their development efficiency and accelerate the mass adoption of Web3.

ABCDE:在研究了所有EIP后,我们总结出NFT的9个未来方向

在本文中,我们将分析最新的EIP并总结出NFT未来的9个方向。